Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ;;; ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΩ-ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΩ!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 25/2/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 25/ 2/ 2011 , σύσκεψη στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου , μεταξύ του προέδρου του ΟΠΑΔ κ. Κυριάκου Σουλιώτη , του πρόεδρου του Π.Φ.Σ. κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου  και των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής , Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κ.κ.
Κων. Λουράντου, Κων. Κούβαρη και Κυρ. Θεοδοσιάδη. Από την σύσκεψη προέκυψε ότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες  των  Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και του ΟΠΑΔ, για επίλυση του θέματος των πολύμηνων καθυστερήσεων στην εξόφληση των λογαριασμών των φαρμακείων που υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άμεση λύση.

Ο λόγος εντοπίζεται στην απίστευτη γραφειοκρατία και τις αντιστάσεις μέρους των στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Κατόπιν αυτού είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας να προχωρήσουν σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από 1ης Μαρτίου, όπως είχε προαναγγελθεί. Η αναστολή της πίστωσης θα επεκταθεί και για όσα ταμεία, έχουν καθυστερήσει την εξόφληση των συνταγών για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Οι καθυστερήσεις αυτές ουσιαστικά ακυρώνουν τις θετικές εξελίξεις που υπήρξαν με την μετατροπή του ΟΠΑΔ σε ταμείο , την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 22532 σχετικά με την ταχύρυθμη εξόφληση των συνταγών και την εκσυγχρονισμένη Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του ΟΠΑΔ και του Π.Φ.Σ.
Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποπληρώσει τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους φαρμακοποιούς, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία εκατομμυρίων ασφαλισμένων  και η υποβάθμιση της φαρμακευτικής περίθαλψης του ελληνικού λαού.

                                              Εκ του Π.Φ.Σ.

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 23/2/11

 
 
Αθήνα 18/2/2011
Αρ. Πρωτ:A3-295
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02/2011
ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.
Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3893398
FAX : 210 3805009
ΘΕΜΑ : “ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης “
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)


2. Το Ν.Δ. 96/73 Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91,1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.
3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).
5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
6. Το Ν.Δ. 136/46 Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α/09) Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ154/Α/07-09-2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/13-10-2010 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Κων/νου Ρόβλια».
10. Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ1388/Β/09) Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση, Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.
12. Τα από 26.11.2010 ,10.12.2010 ,23.12.2010, 11.1.2011, 28.1.2011, 4.2.2011 και 11.2.2011 Πρακτικά της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
13. Τις με Α.Π. 86507/20.12.2010 , 88873/28.12.2010 και 11573/14.2.2011 Γνωμοδοτήσεις του Ε.Ο.Φ.
14. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια , ως εξής:
Άρθρο 2
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%
Άρθρο 3
Το Δελτίο αυτό να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από 23/2/2011.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ • Η συζήτηση οδηγήθηκε κατευθείαν στο φλέγον θέμα χωρις χαιρετισμούς.

 • Η κατάταση είναι δύσκολη κι αυτό είναι γενική παραδοχή από την οποία ξεκινούμε

 • Παρουσιάστηκε βίντεο με ομιλία του κ. Λοβέρδου που μεταδόθηκε και απ' ευθείας από το κανάλι της Βουλής, όπου μας απειλούσε πως αν δε δεχτούμε όσα αποφασίστηκαν, θα ξαναμπούν όλα στο τραπέζι.

 • Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ θα γίνονται δεκτές οι νέες αιτήσεις. Αυτές αξιολογούνται ως ισότιμες από τη Νομαρχία, κι εφόσον αφορούν το ίδιο σημείο εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία η οποία και δεν καταργείται. 

 • Η αρίθμιση των συνταγών του ΙΚΑ θα είναι συνεχής, αλλά οι ¨νέου¨ τύπου απλές από άλλους ιατρούς θα είναι σε ξεχωριστό πακέτο από την ερχόμενη κατάθεση.

 • Παρά τις αρχικές δηλώσεις πως δε θα χρειάζονται θεώρηση αυτές οι συνταγές, το ΙΚΑ θα ζητήσει από 1 Μαρτίου και σε αυτές κανονικά να ισχύει το μέτρο της θεώρησης. 

 • Το ζήτημα του ωραρίου είναι πολύ δύσκολο,  το αποτέλεσμα της μάχης θα είναι αμφίβολο, ο νόμος υπερισχύει όλων.

 • Καμμία αλλαγή για το rebate συστεγασμένων φαρμακείων.

 • Το ποσοστό μείωσης του κέρδους των Συ.Φα. μάλλον θα το καρπωθούν οι φαρμακοβιομηχανίες. Ο καθορισμός θα γίνει με αγορανομική διάταξη. Για τα OTC το κέρδος των φαρμακαποθηκών θα παραμείνει στο 7,4%. • Διαβάστε περισσότερα στο PHARMA TEAM http://pharmateam.blogspot.com/#ixzz1EcwD4Pib

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 21/2/11  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος
  συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) από τους
  συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ

  Αγαπητοί Συνεργάτες,
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 21/02/2011, οι συμβεβλημένοι
  ιατροί του ΟΠΑΔ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  φαρμάκων του ΟΑΕΕ (www.e-syntagografisi.gr και τηλ.γραμμή εξυπηρέτησης - 11131),
  θα συνταγογραφούν φάρμακα για τους ασφαλισμένους και του ΟΠΑΔ με τη χρήση του
  ίδιου συστήματος.
  Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί του ΟΠΑΔ θα εισέρχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής
  συνταγογράφησης φαρμάκων του ΟΑΕΕ (http://www.e-syntagografisi.gr/)
  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς χρήστη και πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και
  χρησιμοποιούν (από τον ΟΑΕΕ) για να αναζητήσουν τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και
  να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα. Το ίδιο σύστημα θα εφαρμόζεται και κατά την
  περίπτωση της συνταγογράφησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ.
  Η ένταξη των υπολοίπων συμβεβλημένων ιατρών του ΟΠΑΔ θα πραγματοποιηθεί σε
  επόμενη φάση, για την οποία θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση.
  Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο σύστημα
  ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων (www.e-diagnosis.gr και τηλ.γραμμή
  εξυπηρέτησης - 1135) ορίζεται η Παρασκευή 25/02/2011.
  Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.
  Με εκτίμηση

  Κυριάκος Σουλιώτης Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΑΔ

  Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

  ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΚΑ  Παραθέτουμε μια φόρμα για τις χειρόγραφες συνταγές του ΙΚΑ που έφτιαξε ο ΓΓ του Συλλόγου μας κος Β. Κύρλας, προς διευκόλυνση των συναδέλφων. Μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την φωτοτυπήσετε για να μη χάνετε άδικα χρόνο.


  ΗΜ/ΝΙΑ…………..
  ΩΡΑ……………….
  ΔΙΑΓΝΩΣΗ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ……………………………………………….
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………… 
  ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ……………………………………………………….
  Α.Μ.Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ………………………………………………………..
  A.M. IKA………………………………………………………………………………
  Α.Μ.Κ.Α ΙΑΤΡΟΥ…………………………………………………………………….
  A.M.ΤΣΑΥ……………………………………………………………………………………..

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  ΦΑΡΜΑΚΟ
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
  ΤΙΜΗ
  ΣΥΝΟΛΟΥ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  0%
  10%
  25%

  ΣΥΝΟΛΟ………………………………………

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ…………………………………

  ΠΛΗΡ.ΠΟΣΟ…………………………………..

                                                                                                  ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
                                                                                                           …./……/……           
     
  Ο ΙΑΤΡΟΣ                           ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ                       Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                                                                   

  Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

  ΕΠΙΖΗΣΑΜΕ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ): ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΦΣ  1. Απολογισμός-ενημέρωση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΝΠΔΔ

  Αθήνα, 10-2-2011

  Αριθμ. Πρωτ. 2774
  Με την ψήφιση του νόμου από την Βουλή επικοινωνούμε μαζί σας για μια πρώτη εκτίμηση των ζητημάτων που μας αφορούν. Χαιρετίζουμε τον μαζικό ενωτικό, οργανωμένο και αποτελεσματικό αγώνα των Φαρμακοποιών που ήταν πρωτόγνωρος σε έκταση, ένταση και διάρκεια.
  Απέναντι μας είχαμε ένα πανίσχυρο πλέγμα δυνάμεων και συμφερόντων.
  Είχαμε αντιπάλους την Κυβέρνηση, κορυφαίους Υπουργούς, το μηχανισμό της Τρόικας, τους μεγαλοδημοσιογραφους των ΜΜΕ και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα.
  Όταν παρουσιάσθηκαν στην αρχή οι απαράδεκτες θέσεις της Κυβέρνησης, φάνηκε ότι ανατρέπεται όλο το τοπίο του φαρμακείου που γνωρίζαμε ως σήμερα.
  Είχαμε απέναντί μας δύο μεγάλα μέτωπα.

  Το πρώτο και σοβαρότερο κατά την άποψή μας ήταν το μέτωπο του Ν/Σ του Υπουργείου Οικονομικών περί «απελευθέρωσης» των επαγγελμάτων. Στο Ν/Σ περιλαμβάνονταν «δολοφονικές» και εξοντωτικές διατάξεις για κατάργηση κάθε έννοιας ιδιοκτησίας, σταθερών τιμών, αποκλειστικότητας πώλησης και διάθεσης φαρμάκων, πολυκαταστημάτων, πληθυσμιακών και χωροταξικών κριτηρίων, δημιουργία ΑΕ κ.λπ.

  Το Άρθρο 2 είχε τίτλο:
  Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων
  Τελικώς στο κείμενο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, οι φαρμακοποιοί εξαιρούνται ρητά και προστέθηκε άρθρο το οποίο αναφέρει:
  Άρθρο 9
  Τελικές Διατάξεις- Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις επαγγελματικές
  δραστηριότητες των οδικών εμπορευματικών μεταφορών που ρυθμίζονται με
  το ν. 3887/2010 (Α΄ 174) και των φαρμακοποιών.

  Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο ήταν το Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας το οποίο όπως σας έχουμε ενημερώσει έθιγε μεγάλα θέματα :
  - Ιδιοκτησιακό
  - Πληθυσμιακό
  - Υπολογισμός της αναλογίας στη βάση των νέων Δήμων «Καλλικράτη»
  - Ζώνη 200 μέτρων από όλα τα συνταγογραφικά κέντρα (νοσοκομεία, ταμεία, κέντρα υγείας κ.λπ.) όπου γίνονταν τριπλάσια τα υπάρχοντα φαρμακεία.
  - Ωράριο
  - Συστεγάσεις
  - Έκπτωση προς τα ταμεία

  Καταγγείλαμε αμέσως το Κυβερνητικό σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού φαρμακείου και ξεκινήσαμε έναν μεγάλο αγώνα δημοσιοποίησης των δικών μας θέσεων (καταχωρήσεις στον τύπο, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ, συνεντεύξεις κ.λπ).
  Συγχρόνως εκπονήσαμε εναλλακτικές προτάσεις σε όλα τα σημεία του Ν/Σ. Οι τοπικοί Σύλλογοι έκαναν τη δική τους μεγάλη προσπάθεια που αφορούσε τους βουλευτές, τα τοπικά ΜΜΕ και οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
  Το ίδιο συνέβη με τις μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες που έγιναν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Τρίπολη, την Πάτρα κ.λπ.
  Πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας έφερε σημαντικά αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι συναντήσαμε την αδιάλλακτη στάση του Υπουργού Λοβέρδου στο μείζον θέμα του πληθυσμιακού και του ωραρίου.

  Τελικά, ως καρπός των μεγάλων κινητοποιήσεων υπήρξε αναδιατύπωση των σχετικών άρθρων και έτσι έχουμε:
  1. Ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού που παραμένει όπως το γνωρίζουμε.
  2. Τα φαρμακεία παραμένουν οριοθετημένα στα γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια ίδρυσής τους.
  3. Υπολογισμός της αναλογίας φαρμακείων:κατοίκων με βάση την υπάρχουσα κατάσταση (Καποδίστριας).
  4. Το άρθρο 36 αναδιατυπώθηκε ως εξής: "Σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν των πλησιέστερων άκρων της εξωτερικής κεντρικής πύλης νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των 150 κλινών επιτρέπεται η μεταφορά και ίδρυση επιπλέον φαρμακείων των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος".
  5. Έγιναν δεκτές οι περισσότερες νομικές παρατηρήσεις μας για τις συστεγάσεις φαρμακείων με μορφή Ο.Ε.

  Αντιθέτως αντιμετωπίσαμε αρνητική και αδιάλλακτη στάση του Υπουργού στο θέμα του πληθυσμιακού, που επέμεινε μέχρι τέλους στο 1:1000, διευκρινίζοντας ότι η μέθοδος της αρίθμησης παραμένει ως είχε σήμερα (συμπληρωμένες χιλιάδες).
  Παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα και η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών (καρπός των επαφών που οι Σύλλογοι είχαν μαζί τους) υποστήριξαν τη θέση μας, ο Υπουργός επέμεινε πεισματικά.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9/2 αναφέρθηκε σε πιέσεις που δέχεται από βουλευτές και συνδικαλιστές, και απείλησε ότι θα ανοίξουν πάλι «όλα τα θέματα που ήδη έχουν αντιμετωπιστεί θετικά…».
  Επίσης για το ωράριο επέμεινε με πείσμα και αδιαλλαξία, αρνούμενος όλες τις εναλλακτικές και σοβαρές προτάσεις που κάναμε.
  Αγαπητοί ΣυνάδελφοιΠρος
  1/ Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
  Της χώρας
  2/ Τακτικούς Εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ.


  Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον της πολιτικής ζωής, τα αρχικά κυβερνητικά σχέδια, τις απαιτήσεις της Τρόικας περί «απελευθέρωσης», θεωρούμε ότι ο απολογισμός είναι θετικός.
  Στα σημεία διαφωνίας μας θα συνεχίσουμε τη μάχη και έχουμε δώσει εντολή στη Νομική μας ομάδα να εξετάσει ενδεχόμενο Δικαστικών προσφυγών στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
  Επιπλέον πρέπει να αναδείξουμε το μείζον θέμα των πληρωμών των ταμείων και το αλαλούμ  με τις συνταγές.
  Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε από του site του ΠΦΣ (www. pfs.gr)  για το πλήρες κείμενο του Νόμου και για τη στρατηγική μας από εδώ και πέρα, ενόψει του Μνημονίου και των Κυβερνητικών πολιτικών για τις «φαρμακευτικές δαπάνες».
  Η συσπείρωσή μας, η μαχητικότητά μας, η επαφή μας με την κοινωνία και τους πολίτες συνεχίζουν να είναι τα μεγάλα μας όπλα.
  Το μήνυμα μας προς όλους είναι: Τα φαρμακεία θα παραμείνουν βιώσιμα στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας και του Έλληνα Πολίτη.

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ – ΣΧΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


  ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ     ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΓΡΙΟΥ

  2. Την υψηλή αποδοχή του ρόλου των φαρμακοποιών ανέδειξε έρευνα της ALCO

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ
  Η έρευνα αποτύπωσε συγκεκριμένα και σαφή συμπεράσματα σχετικά με την  «εικόνα των φαρμακοποιών» και το ρόλο τους στο κοινωνικό σύνολο.
  • Είναι σαφές ότι η αντίληψη που έχει η κοινωνία για τα  φαρμακεία είναι ιδιαίτερη, καθώς τα αντιλαμβάνεται ως σημεία που διασφαλίζουν την υγεία (90,4%) και όχι απλά ως εμπορικά καταστήματα (6,5%)
  • Η σχέση του πελάτη-ασθενή και ασφαλισμένων με τα φαρμακεία είναι σχέση ιδιαίτερα προσωποπαγής, καθώς το 74% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν συγκεκριμένο φαρμακείο για τις αγορές των φαρμάκων του (το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 79% ανάμεσα στις γυναίκες και στο 81% στην ηλικιακή ζώνη 45-64 ετών). 
  • Ο βαθμός εμπιστοσύνης του κοινού για τον/την φαρμακοποιό του είναι καθολικός (το 99% των ερωτηθέντων απήντησε ότι εμπιστεύεται πολύ και αρκετά τον/την φαρμακοποιό του).
  • Ο βαθμός ικανοποίησής τους από την εξυπηρέτηση που του παρέχει το φαρμακείο της γειτονιάς του είναι ιδιαίτερα υψηλός (Πολύ ικανοποιημένοι  δήλωσαν το 58% των ερωτηθέντων και 39% αρκετά). Το ποσοστό υψηλής ικανοποίησης ανεβαίνει στις ηλικιακές ομάδες 45-64 και 65+ (62% και 66% αντίστοιχα δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι). Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς οι συγκεκριμένες ηλικίες αποτελούν και «δυναμικό κοινό» στην αγορά των φαρμάκων.
  • Το κοινό δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική επαφή του με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου, γεγονός που ενισχύει τον προσωποπαγή χαρακτήρα της σχέσης τους (το 96% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντική την προσωπική αυτή επαφή).
  • Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο αριθμός των φαρμακείων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών τους (78% δήλωσε ναι και μάλλον ναι, σε αντίθεση με ένα 12% που δήλωσε όχι και μάλλον όχι).
  • Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλισμένοι δεν εμπιστεύονται άλλες ιδιωτικές  επιχειρήσεις που θα άνοιγαν φαρμακεία. Ποσοστό 58% δηλώνει ότι δεν νιώθει ασφάλεια (καθόλου/μάλλον) από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν αυτές οι επιχειρήσεις, σε αντίθεση με το ένα ποσοστό 23% που τις θεωρεί ασφαλείς (σίγουρα/μάλλον).
  • Το ποσοστό εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των υπηρεσιών των νέων επιχειρήσεων πέφτει ακόμα πιο χαμηλά στην ηλικιακή ζώνη 65+.
  • Ένα ποσοστό 19% δεν έχει γνώμη πάνω σε αυτό το ζήτημα.
  • Σε ποσοστό 65% οι πελάτες ενός φαρμακείου απευθύνονται στον/στην  φαρμακοποιό τους για κάποιο πρόβλημα υγείας τους (το ποσοστό αυτό αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες), γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο του φαρμακείου ως χώρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  • Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (49%) δήλωσε ότι συχνά (πολύ συχνά/μερικές φορές) δανείζονται φάρμακα από το φαρμακείο. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στην ηλικιακή ζώνη 65+.
  • Το γεγονός αυτό προβάλλει περαιτέρω τον κοινωνικό ρόλο του  φαρμακοποιού στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
  • Καθολικός είναι και ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις οδηγίες/συμβουλές που παρέχει ο/η φαρμακοποιός (42% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι και 54% αρκετά).
  • Τέλος, σε ποσοστό 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τους ικανοποιεί το σημερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων (16% πολύ και 51% αρκετά).
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Ως κυριότερο συμπέρασμα από την έρευνα θα σημειώναμε τον ξεκάθαρο ρόλο που προσδίδει στο φαρμακείο και στον φαρμακοποιό το κοινωνικό σύνολο.
  Το φαρμακείο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σημείο πώλησης φαρμάκων. Αποτελεί σημείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης της υγείας.
  Ο ρόλος του σύγχρονου φαρμακοποιού δεν εξαντλείται στην χορήγηση κάποιων φαρμάκων ή την εκτέλεση μιας ιατρικής συνταγής. Ο φαρμακοποιός  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα θέματα υγείας.
  Ο φαρμακοποιός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ρόλους πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις του και προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που αναδεικνύει και την «ταυτότητα του».
  Η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα  και όχι απλά εμπορική πράξη.
  Ακριβώς και για αυτό το λόγο έχει παγιωθεί και στο κοινωνικό σύνολο μια σχέση προσωπική με τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του, σχέση που δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την -ενδεχόμενη- είσοδο στη σχετική αγορά νέων επιχειρήσεων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ.    Κατεβήκαμε σήμερα στην Αθήνα για την μεγάλη πορεία φαρμακοποιών και γιατρών, στην οποία συμμετείχαν και άλλες συνδικαλιστικές ομάδες, όπως οι οδηγοί της ΕΘΕΛ και μέλη της ΟΛΜΕ. Μέχρι τις 12 είμαστε μπροστά στο Υπουργείο Υγείας, όπου δημιουργήθηκε και το απαραίτητο αγωνιστικό κλίμα με ανακοινώσεις, μουσική και χαιρετισμούς.    Η πορεία που ακολούθησε ήταν μάλλον πρωτοφανής για κλάδους ολιγομελείς σαν τους δικούς μας, και είχε αρκετό παλμό. Ειπώθηκε ότι ήμαστε κάπου 15000. Όταν το πανώ του ΠΦΣ έφτανε στο Σύνταγμα (και δεν ήμαστε οι πρώτοι) η ουρά μόλις που ξεκινούσε από την Ομόνοια.
    Στην Βουλή παρατεταγμένα μας περίμεναν φυσικά τα ΜΑΤ, και μάλιστα σε κάποια στιγμή πήγε να γίνει και μια ψιλοσύρραξη με το μπλοκ της ΕΘΕΛ. Αφού παραδόθηκαν τα ψηφίσματα στη Βουλή και μίλησαν αρκετοί από το πόντιουμ, η συγκέντρωση άρχισε να διαλύεται.    Σ' εκείνο το σημείο βγήκαν από τη Βουλή μέλη του ΠΦΣ και ο Κ.Λουράντος που κυρίως μας ενημέρωσε για τα τεκταινόμενα:
  1) Λύση, με τις πρόσθετες διευκρινίσεις του ν/σ στο ιδιοκτησιακό, όπου αποκλείονται πάνω από ένα φαρμακεία στον ίδιο ιδιοκτήτη πτυχιούχο φαρμακοποιό.
  2).Μάχη για το πληθυσμιακό, μπας και ανέλθει έστω στα 1200. Αρκετοί βουλευτές -ακόμα και του ΠΑΣΟΚ- το συζητούσαν, ο ΓΓ του Υπουργείου το αποδεχόταν και ο μόνος που συνέχιζε να επιμένει στο 1000 ήταν ο Λοβέρδος. Η μάχη νομίζω δίνεται ακόμα.
  3)Πληθυσμιακά κριτήρια με το παλιό Καποδιστριακό μοίρασμα των Δήμων και όχι με τον Καλλικράτη.
  4)Τα 200 μέτρα από Κέντρα Συνταγογράφησης έγιναν 100 (από την πύλη) και ως τέτοια εκλαμβάνονται μόνο τα Νοσοκομεία με πάνω από 150 κλίνες (άρα ούτε τα ΙΚΑ, ούτε τα Κέντρα Υγείας). 
  5)Το rebate παραμένει, με τη δέσμευση να μας το παίρνουν μόνο αν μας πληρώνουν κανονικά.
  6) Για τα ωράρια ο Υπουργός παρέμενε αμετακίνητος και το μόνο που είπε ήταν ότι θα βγουν Υπουργικές Αποφάσεις που θα τα ρυθμίζουν. Πότε; Τον Μάη, ήταν η απάντηση του Λοβέρδου. 

  7)Για τις πληρωμές των Ταμείων, το μόνο που μας είπε ο πρόεδρος του ΦΣΑ ήταν ότι έχουν τα χρήματα να πληρώσουν δύο μήνες ΟΠΑΔ (Ιούνη-Ιούλη) και προσπαθούν να αλλάξουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για να διευκολύνονται αυτές οι πιστώσεις. 
  8)Από Πέμπτη 10/2 ανοίγουμε κανονικά και από βδομάδα συνεκτιμούμε τα συν και πλην του νομοσχεδίου και αποφασίζουμε την περαιτέρω στάση μας.  

      Να σημειωθεί ότι στην αρχή της πορείας, χαιρέτισε τον αγώνα ο Αλέκος Αλαβάνος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κοντά μας με αιχμή του δόρατος τον κο Δρίτσα που έκανε μια εξαιρετική ομιλία από ΄την έδρα της Βουλής. Μαζί μας και το ΠΑΜΕ στην πορεία, όπως και κάποιοι βουλευτές του ΚΚΕ καθώς και διάσπαρτοι άλλοι στις ομιλίες τους εντός και εκτός Βουλής.

  Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

  ΕΦ' ΟΠΛΟΥ ΛΟΓΧΗ!

  ΠΦΣ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ


  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑ 6/2/2011

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. συνεχίζονται οι πανελλαδικές απεργιακές κινητοποίησεις με κλείσιμο των φαρμακείων σε όλη την χώρα εκτός απο την Δευτέρα –όπως έχει ήδη προγραμματισθεί - την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Φεβρουρίου.
  Οι φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητείται και ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

  Εκ του Π.Φ.Σ.


  Συνάδελφοι! να μη λυγίσει κανείς. Έχουμε αγώνα (από) αύριο! Κάποιος θα "πεθάνει", αυτό είναι πλέον σίγουρο. Ή ο Λοβέρδος, ή τα γερόντια, ή εμείς κι οι οικογένειές μας. Κι επειδή τους παππούδες τους αγαπάμε και δε φταίνε και σε τίποτε, διαλέξτε από κει και μετά μόνοι σας...    

  EΡEYNA Π.Φ.Σ.: Η ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Η έρευνα αποτύπωσε συγκεκριμένα και σαφή συμπεράσματα σχετικά με την «εικόνα των φαρμακοποιών» και το ρόλο τους στο κοινωνικό σύνολο.
  • Είναι σαφές ότι η αντίληψη που έχει η κοινωνία για τα φαρμακεία είναι ιδιαίτερη, καθώς τα αντιλαμβάνεται ως σημεία που διασφαλίζουν την υγεία (90,4%) και όχι απλά ως εμπορικά καταστήματα (6,5%)
  • Η σχέση του πελάτη-ασθενή και ασφαλισμένων με τα φαρμακεία είναι σχέση ιδιαίτερα προσωποπαγής, καθώς το 74% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν συγκεκριμένο φαρμακείο για τις αγορές των φαρμάκων του (το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 79% ανάμεσα στις γυναίκες και στο 81% στην ηλικιακή ζώνη 45-64 ετών).
  • Ο βαθμός εμπιστοσύνης του κοινού για τον/την φαρμακοποιό του είναι καθολικός (το 99% των ερωτηθέντων απήντησε ότι εμπιστεύεται πολύ και αρκετά τον/την φαρμακοποιό του).
  • Ο βαθμός ικανοποίησής τους από την εξυπηρέτηση που του παρέχει το φαρμακείο της γειτονιάς του είναι ιδιαίτερα υψηλός (Πολύ ικανοποιημένοι δήλωσαν το 58% των ερωτηθέντων και 39% αρκετά). Το ποσοστό υψηλής ικανοποίησης ανεβαίνει στις ηλικιακές ομάδες 45-64 και 65+ (62% και 66% αντίστοιχα δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι). Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς οι συγκεκριμένες ηλικίες αποτελούν και «δυναμικό κοινό» στην αγορά των φαρμάκων.
  • Το κοινό δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική επαφή του με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου, γεγονός που ενισχύει τον προσωποπαγή χαρακτήρα της σχέσης τους (το 96% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντική την προσωπική αυτή επαφή).
  • Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο αριθμός των φαρμακείων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών τους (78% δήλωσε ναι και μάλλον ναι, σε αντίθεση με ένα 12% που δήλωσε όχι και μάλλον όχι).
  • Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλισμένοι δεν εμπιστεύονται άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα άνοιγαν φαρμακεία. Ποσοστό 58% δηλώνει ότι δεν νιώθει ασφάλεια (καθόλου/μάλλον) από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν αυτές οι επιχειρήσεις, σε αντίθεση με το ένα ποσοστό 23% που τις θεωρεί ασφαλείς (σίγουρα/μάλλον).
  • Το ποσοστό εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των υπηρεσιών των νέων επιχειρήσεων πέφτει ακόμα πιο χαμηλά στην ηλικιακή ζώνη 65+.
  • Ένα ποσοστό 19% δεν έχει γνώμη πάνω σε αυτό το ζήτημα.
  • Σε ποσοστό 65% οι πελάτες ενός φαρμακείου απευθύνονται στον/στην φαρμακοποιό τους για κάποιο πρόβλημα υγείας τους (το ποσοστό αυτό αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες), γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο του φαρμακείου ως χώρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  • Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (49%) δήλωσε ότι συχνά (πολύ συχνά/μερικές φορές) δανείζονται φάρμακα από το φαρμακείο. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στην ηλικιακή ζώνη 65+.
  • Το γεγονός αυτό προβάλλει περαιτέρω τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
  • Καθολικός είναι και ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις οδηγίες/συμβουλές που παρέχει ο/η φαρμακοποιός (42% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι και 54% αρκετά).
  • Τέλος, σε ποσοστό 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τους ικανοποιεί το σημερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων (16% πολύ και 51% αρκετά).
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Ως κυριότερο συμπέρασμα από την έρευνα θα σημειώναμε τον ξεκάθαρο ρόλο που προσδίδει στο φαρμακείο και στον φαρμακοποιό το κοινωνικό σύνολο.
  Το φαρμακείο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σημείο πώλησης φαρμάκων. Αποτελεί σημείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης της υγείας.
  Ο ρόλος του σύγχρονου φαρμακοποιού δεν εξαντλείται στην χορήγηση κάποιων φαρμάκων ή την εκτέλεση μιας ιατρικής συνταγής. Ο φαρμακοποιός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα θέματα υγείας.
  Ο φαρμακοποιός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ρόλους πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις του και προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που αναδεικνύει και την «ταυτότητα του».
  Η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα και όχι απλά εμπορική πράξη.
  Ακριβώς και για αυτό το λόγο έχει παγιωθεί και στο κοινωνικό σύνολο μια σχέση προσωπική με τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του, σχέση που δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την -ενδεχόμενη- είσοδο στη σχετική αγορά νέων επιχειρήσεων.
  Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε η εταιρεία ALCO με εντολή του Π.Φ.Σ.

  (Πηγή: http://www.farmakopoioi.blogspot.com/)

  Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΒΕΡΔΟ;
  H απεργία των φαρμακοποιών είναι ίσως η μόνη από τις πρόσφατες των διάφορων επαγγελματικών κλάδων της μεσαίας τάξης, όπου δεν έχει ακόμη αποδώσει επαρκώς η γνωστή τακτική του κ. Λοβέρδου. Σ’ αυτή την περίπτωση, παρά τα ψέματα και τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, παρά την προσπάθεια κατασυκοφάντησης του κλάδου με φτηνά κόλπα κι εκβιασμούς, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα μάλιστα οι συνταξιούχοι, (ως οι πιο τακτικοί πελάτες των φαρμακείων), δυσκολεύεται ακόμη να συναινέσει στην αποδοχή της κυβερνητικής αρχής, «διαλύστε τα πάντα για να εκσυγχρονιστούμε».

  Ίσως γιατί οι πελάτες των φαρμακείων, ιδίως οι τακτικοί, κατανοούν ότι «το φαρμακείο» αποτελεί κατάλοιπο μιας άλλης εποχής, που ωστόσο υπάρχει, όπου οι προσωπικές σχέσεις διατηρούν τη βαρύτητά τους, όπου το «δανεικό» αποτελεί μέρος της καθημερινής πρακτικής κι όπου χωρίς αυτό, αφενός τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων θα ήταν πολλαπλάσια, αφετέρου οι καταναλωτές θα αναγκάζονταν να πληρώνουν άμεσα και μετρητά, ένα εχθρικό και στυγνό σύστημα υγείας για την περίθαλψή τους.
  Ίσως ακόμη, γιατί, σιγά-σιγά, οι πάντες είναι πλέον καχύποπτοι απέναντι σε μια κυβέρνηση που ενώ διαρκώς μεθοδεύει τη μεταφορά της εκάστοτε αγοράς στα χέρια ολιγοπωλίων, παριστάνει τον υπερασπιστή των νέων επιστημόνων που εμποδίζονται από τις συντεχνίες να δουλέψουν! Την ώρα, δηλαδή, που μεθοδεύονται οι όροι ώστε τα υπάρχοντα φαρμακεία-μικρές επιχειρήσεις να περιοριστούν δραστικά, προς όφελος επιχειρήσεων που μονοπωλούν τη διακίνηση του φαρμάκου (και επείγονται να εισβάλουν και στο χώρο της λιανικής) ο κ. υπουργός εμφανίζεται να ανησυχεί για το κλειστό του επαγγέλματος! Κι ας γνωρίζουν όλοι από την εμπειρία τους, πόσα φαρμακεία υπάρχουν. Κι ας μην ισχύουν τα προτεινόμενα στην ωραία Εσπερία. Κι ας έχει η Ελλάδα τη μεγαλύτερη αναλογία φαρμακείων ανά κατοίκους στον κόσμο. Άραγε, τελικά, αυτό είναι το ζήτημα; Ή μήπως το γεγονός ότι στο όνομα της απελευθέρωσης, συγκροτείται ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων στο χώρο του φαρμάκου;
  Αλήθειες και ψέματα
  Κι αν πράγματι οι δαπάνες υγείας χρειάζονται ορθολογισμό κι εξοικονομήσεις, σε ποιο βαθμό είναι η αποφασιστική παράμετρος το φαρμακείο; Μήπως ο κ. υπουργός, θα πρέπει, επιτέλους, να πει την αλήθεια για το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών; Ότι, δηλαδή, το ακαθάριστο ποσοστό κέρδους τους είναι 23% επί των εισπράξεων, γεγονός που προσδιορίζει τα καθαρά κέρδη του φαρμακείου περίπου στα επίπεδα του 12% (μ.ο. επί του συνόλου των φαρμακείων). Αλλά αν σταματήσουν οι αλχημείες και τα ψέματα για το δήθεν 35%, πώς θα δικαιολογηθεί η καταρχήν μείωση κατά 4 έως 8% αυτού του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών ως «ποσού επιστροφής υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», η οποία έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλάδου; Τι, τελικά, θα απομείνει ως κέρδος στο φαρμακείο, αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των ασφαλιστικών ταμείων;
  Έπειτα, καλές οι συγκρίσεις φαρμακευτικών δαπανών με το 1995, αλλά αποσιωπούν τη βασική παράμετρο: πώς το κόστος της υγείας αυξάνει καθοριστικά λόγω της υποκατάστασης των παλαιών φαρμάκων με νεότερα, αλλά ακόμη περισσότερο, λόγω της ύπαρξης νέων φαρμάκων/ασθενειών; Ποιος γνώριζε τα πανάκριβα φάρμακα για το Alzheimer πριν από δέκα χρόνια; Το (υποχρεωτικό) εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας και δεκάδες άλλες κατηγορίες φαρμάκων, κοινόχρηστες σήμερα; Χρειάζονται τόσες αλχημείες, για να δικαιολογηθεί το γεγονός πως η μόνη δυνατότητα παρέμβασης που διαθέτει η σημερινή κυβέρνηση, έναντι όλων των ισχυρών παραγόντων που καθορίζουν την τιμή του φαρμάκου και τις πολιτικές υγείας, είναι ο περιορισμός του κέρδους των φαρμακοποιών; Προς τι, λοιπόν, οι λεονταρισμοί του κ. Λοβέρδου;

  Το φαρμακείο παράγοντας
  της δημόσιας Υγείας
  Ο φαρμακοποιός παραμένει μέχρι σήμερα σε σημαντικό βαθμό, άτυπα αλλά ουσιαστικά, κρίσιμος παράγοντας της δημόσιας υγείας, εξακολουθεί δηλαδή να λειτουργεί σ’ ένα καθεστώς, ταυτόχρονα εμπορευματοποίησης και κοινωνικής προσφοράς. Η προσπάθεια περαιτέρω αλλαγής αυτής της σχέσης υπέρ της εμπορευματοποίησης στη διακίνηση του φαρμάκου, θα οδηγήσει σε ένταση του ανταγωνισμού και σε υποχώρηση κάθε κοινωνικής παραμέτρου του επαγγέλματος.
  Αντίθετα με όσα μεθοδεύονται, η κοινωνική διάσταση στην πρακτική του ελληνικού φαρμακείου, πρέπει να αναβαθμιστεί, σε μια προοπτική ανασύνταξης της χώρας κι ανασυγκρότησης της δημόσιας υγείας, παρατήρηση που θα άξιζε μεγαλύτερης προσοχής κυρίως από την Αριστερά.
  Η καθολική συμμετοχή στις απεργίες και η αγωνιστικότητα των φαρμακοποιών εκδηλώνεται σήμερα αξιοσημείωτα. Ο κλάδος εξεγείρεται, παρά τις συντηρητικές και διαχειριστικές ηγεσίες που διαθέτει στους μαζικότερους φορείς της χώρας, όπου συχνά επικεφαλής βρίσκονται στελέχη προηγούμενων κυβερνήσεων. Αν η Αθήνα και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επιδείκνυαν την αποφασιστικότητα του Πειραιά, ίσως στο μέλλον, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών της κυβέρνησης εμφανίζονταν λιγότερο προκλητικός, άκαμπτος και χαμογελαστός στις τηλεοράσεις.

  * Ο Γιάννης Τσούτσιας είναι φαρμακοποιός
  και δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων.
  Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΔΡΟΜΟΣ της Αριστεράς

  Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

  ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Ν/Σ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!  Άρον-άρον φέρνει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην Υγεία στην ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 8/2 με στόχο την ψήφισή του δύο μέρες αργότερα. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη για να αποφευχθούν οι παρατεταμένες κινητοποιήσεις των άμεσα εμπλεκομένων φορέων. Ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις, σε κοινό απεργιακό μέτωπο κατέρχονται πλέον οι φαρμακοποιοί μαζί με τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους γιατρούς του ΙΚΑ. Εφόσον οι δύο τελευταίοι έχουν ήδη ανακοινώσει την συνέχιση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο φαρμακευτικός κλάδος. Τα μέλη των τοπικών ΦΣ θα ενημερωθούν άμεσα (πιθανόν σήμερα) για συνέχιση των κινητοποιήσεων και για νέες Γενικές Συνελεύσεις.

  (Πηγή: farmakopoioi)

  ΕΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!

  Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

  ΑΠΕΡΓΙΑ 4 κ' 7 ΦΛΕΒΑΡΗ  Η ΓΣ του ΦΣ Πρέβεζας-Λευκάδας αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και θα συνταχθεί με τις ημέρες απεργίας που ορίζει ο ΠΦΣ, παρότι οι γνώμες που ακούστηκαν ήταν αρχικά πολύ πιο έντονες και μιλούσαν για μεγαλύτερες και πιο έντονες απεργειακές κινητοποιήσεις. 
  Αποφασίστηκε επίσης να σταλεί έγγραφο στον ΠΦΣ με πρόταση για συνέχιση της απεργίας μέχρι και την ημέρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ώστε να υπάρξει επιτέλους και η εξαγγελόμενη κλιμάκωση. Συζητήθηκαν επίσης θέματα με μέλη του Συλλόγου (αντιμετώπιση των 2 απεργοσπαστών), ενώ συμφωνήθηκε και κείμενο για την προβολή των θέσεών  μας στα ΜΜΕ.

  Το δελτίο τύπου του ΠΦΣ ήταν το εξής:

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Στην συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου , αποφάσισε 24ωρες πανελλαδικές απεργίες την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου και την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου . Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του Π.Φ.Σ. προκειμένου να αποφασίσει την συνέχιση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
  Ο πρόεδρος κ. Θ. Αμπατζόγλου τόνισε ότι «ζητάμε να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν ριζικά τα σημεία του Νομοσχεδίου που αφορούν τα πληθυσμιακά κριτήρια , την ίδρυση νέων φαρμακείων σε ακτίνα 200 μέτρων από συνταγογραφικά κέντρα, το εξοντωτικό ωράριο λειτουργίας και την ιδιαίτερα υψηλή έκπτωση προς τα ταμεία. Ζητάμε να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη»
  «Αναμένουμε συνάντηση με τον υπουργό προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να αποσκοπεί πραγματικά προς όφελος του έλληνα ασφαλισμένου και του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης» συνέχισε ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ..
  Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο κ Αμπατζόγλου απάντησε πως «στηρίζουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση . Παραμένουν ωστόσο πολλά τεχνικά και διαδικαστικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής . Είμαστε στην διάθεση της Πολιτείας για μια ακόμη φορά»
  Εκ του Π.Φ.Σ.

  Και η απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  Ν.Π.Δ.Δ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3
  ΤΗΛ 2682029114
  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 01/02/2011
  ΑΡ.ΠΡ ΄Α010211
  ΠΡΟΣ Π.Φ.Σ

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΙΣ 31/01/2011 ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Φ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.
  ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
  Φ.Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ